KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

I. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również „ADO”) jest En Casa Małgorzata Podbielska z siedzibą w Warszawie (02-991), ul. Bruzdowa 81D/1, posiadająca nr NIP: 838-174-59-41; (dalej: „ADO” lub „EN CASA”)

II. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: back-office@encasa.pl lub na adres siedziby Administratora.

III. ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:

• realizacji przedmiotu umowy (w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy, wynajmu, zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji), na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

• obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon),

• dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

• prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez En Casa samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez En Casa, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

b) naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, innym agencjom nieruchomości w ramach zawartej umowy współpracy, podmiotom, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne,

c) prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VII. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

VIII. ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.